Tag Archives: cisco 550 series

แนะนำ Cisco 550 Series – 10GbE Switch ราคาคุ้มค่า ที่เลือกใช้ได้ทั้ง SFP+ และ Copper

ในขณะที่เทคโนโลยี 40/100GbE กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนั้น เทคโนโลยี 10GbE เองก็เริ่มมีราคาถูกลงเรื่อยๆ จนองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าก่อน Cisco เองในฐานะของผู้นำระบบเครือข่ายจึงได้นำเสนอ Cisco 550 Series ซึ่งเป็น 10GbE Stackable Switch ในราคาที่องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้การใช้งาน 10GbE ในองค์กรแพร่หลายมากขึ้น โดยมีจุดเด่นดังนี้

Read More »