Breaking News

Google เล็งลดระยะเวลา HTTPS Certificate ลงเหลือ 1 ปี

ตัวแทนจาก Google ได้มีการเสนอหั่นเวลาอายุของ SSL Certificates จากปัจจุบัน 825 วันเหลือเพียง 397 วัน โดยไอเดียนี้ได้ถูกยกขึ้นมาในงานของ CA/B Forum ในประเทศกรีซเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา

Read More »