Breaking News

AWS ประกาศเพิ่ม Local NVMe Storage บน Instance C5 แล้ว รองรับการประมวลผลความเร็วสูง

AWS ประกาศเพิ่ม Local NVMe Storage บน Instance C5 ซึ่งเป็น Compute-intensive Instance แล้ว รองรับการประมวลผลความเร็วสูง

Read More »