Tag Archives: black screen of death

Windows 11 เปลี่ยนจากจอฟ้าเป็นจอดำ ‘Black Screen of death’

ผู้ใช้งานที่ทดลองเล่น Windows 11 ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าจอฟ้า ที่ทุกท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำ

Read More »