Tag Archives: azure draas

แนะนำ Azure AD และ Azure Site Recovery สำหรับองค์กรในยุค Cloud First

เทคโนโลยีระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็น Private, Public หรือ Hybrid Cloud ต่างเริ่มถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถเข้าถึงบริการจากที่ไหนก็ได้ การลดภาระของผู้ดูแลระบบในการอัปเดตซอฟต์แวร์และแพตช์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ และที่สำคัญคือการลดต้นทุนการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทำให้หลายองค์กรเริ่มวางกลยุทธ์การลงทุนระบบ IT ด้วยนโยบาย Cloud First แทน

Read More »