Breaking News

Azure เปิดทดลอง Bastion Service เชื่อมต่อ RDP และ SSH อย่างมั่นคงปลอดภัยโดยไม่เผย Public IP

ปกติแล้วผู้ดูแลมักจะใช้ RDP หรือ SSH เพื่อเข้าถึง VM ของตนซึ่งกลายเป็นจุดอันตรายเพราะต้องมีการเปิดเผย Public IP และถึงแม้ว่าจะตั้งเซิร์ฟเวอร์กลางขึ้นมาเพื่อกระชับพื้นที่การเข้าถึงแต่กลายเป็นว่าต้องมาดูแลเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นเพิ่มอีก ดังนั้น Azure จึงออกบริการ PaaS ตัวหนึ่งหรือ Bastion ซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวแทนให้ผู้ใช้งานให้สามารถเชื่อมต่อ RDP และ SSH กับ VM ได้ผ่านอย่างมั่นใจด้วย SSL

Read More »