Tag Archives: android vts

ตรวจสอบช่องโหว่บน Android ของคุณฟรีๆ ก่อนถูกโจมตี ด้วย VTS for Android

NowSecure ผู้ผลิตระบบรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์พกพา ได้พัฒนา Vulnerability Test Suite for Android (Android VTS) เพื่อใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ต่างๆ ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ Android ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีความระมัดระวังในการใช้งานมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสพิจารณาเรื่องการ Patch หรือ Upgrade มากขึ้นด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ดังนี้

Read More »