Tag Archives: aidc

Zebra Technologies เตรียมเข้าซื้อกิจการ Matrox Imaging

Zebra Technologies ผู้นำด้านโซลูชัน Automatic Identification and Data Capture (AIDC) ประกาศแผนการเตรียมเข้าซื้อกิจการ Matrox Imaging ผู้พัฒนาระบบตัวจับเฟรม กล้องอัจฉริยะ และซอฟต์แวร์ประมวลผลวิเคราะห์ภาพ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการทำสัญญาในขั้นตอนการซื้อขายหุ้นกันเรียบร้อยแล้ว

Read More »

ABSS: Bright Future Together สู่ธุรกิจยุค 4.0

ปัจจุบันสังคมโลกและประเทศไทย กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่การเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่คนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “องค์กร 4.0” ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 นี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและประเทศไทย ไปในลักษณะที่เรียกว่า “ศตวรรษแห่งอินเตอร์เน็ต (The Internet Century)” ที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต จะมาเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ

Read More »