RFID

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ 1 (วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 7, 109-125) ซึ่งทาง FactoryTalkThai เว็บไซต์ในเครือของ TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษผู้ร่วมทำการวิจัยทั้งสองท่านเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยี Automatic Identification ปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางในอนาคต 3 – 5 ปี

Read More »

แนวโน้มตลาด RFID ในปี 2566 และอีก 5 ปีข้างหน้า

ตลาด RFID ทั่วโลกคาดว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2566 โดย IDTechEx คาดการณ์มูลค่าตลาดไว้ที่ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 12,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 มูลค่าตลาดนี้ประกอบด้วยฉลาก RFID การ์ด fobs และรูปแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกับแท็ก สแกนเนอร์ ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับ RFID

Read More »