Tag Archives: 2Afica

Facebook ขยายจุดเชื่อมต่อเคเบิ้ลใต้น้ำ 2Africa ขึ้นแท่นระยะทางยาวที่สุดในโลกเมื่อแล้วเสร็จ

Facebook ได้ประกาศขยายเคเบิ้ลใต้น้ำ 2Afica ของตน ในอีก 9 จุดซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะกลายเป็นเคเบิ้ลใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

Read More »