[PR] SIPA จัดสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ – อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 – คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานเชิญชวนพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมงานสัมมนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับความรู้และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ Kevin Wu ซึ่งเป็น CTO of Data Center Solutions และ คุณวิรุฬณ์ ฤทัยกาญจนา IT Solution Manager HUAWEI Technology (Thailand) และผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อ High-performance Computing Trends and Security ณ Huawei CSIC ชั้น 11 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี ถนนวิทยุ

sipa-technology-meetup-2016-2

ในช่วงแรกคุณ Kevin Wu เป็นบรรยายในหัวข้อ Cloud Computing Trends in Government โดยได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย ซึ่งภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำไอทีเข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร และการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จากการนำไอทีเข้ามาช่วยจัดการในองค์กรทำให้เห็นถึงปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อผู้ไม่หวังดีต้องการโจมตีเพื่อขโมยข้อมูล จึงต้องมีการคิดวิธีการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

ข้อมูลในปัจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำและเมื่อมีการนำไอทีเข้ามาใช้งานในหลายๆประเทศจึงก่อให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์อันสูงสุด ซึ่งในแต่ละประเทศที่นำไอทีเข้ามาใช้งานมีการพัฒนา Cloud Platform เพื่อใช้งานมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการลงทุนด้านไอทีมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นสองเท่า และรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ทำการลงทุนสูงมาก ตัวอย่างของประเทศที่มีการนำไอทีมาใช้งาน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนการนำไอทีเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลภายในองค์กร เช่น ซีไอเอ, กระทรวงกลาโหม โดยได้จัดตั้ง NDC ซึ่งประโยชน์คือ สามารถแชร์ข้อมูลด้วย Cloud และทำการจัดสรรข้อมูลการเข้าใช้งาน หมายความว่าไม่ว่าข้อมูลจะมีความสำคัญขนาดไหน ก็สามารถใช้งานบน Cloud ได้ เพราะมีความปลอดภัยสูง เมื่อมีการใช้งานไอทีมากขึ้น ก็จะมีบริการใหม่ๆตามมา อาทิ e-payment ซึ่งเหตุผลหลักของการทำ NDC คือ การลดค่าใช้จ่าย และในประเทศสหราชอาณาจักรได้มีการใช้ Cloud กับส่วนของภาครัฐ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 316 ล้านยูโร ในปี 2011-2012 Huawei มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี Cloud ของเมือง Zhejiang โดยได้ทำการพัฒนาให้กับภาครัฐเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล และทำการรวบรวมข้อมูลที่มีการกระจายก็จะนำมารวบรวมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อทำการแชร์ข้อมูล จากนั้นจะทำการอัพเดตให้ประชาชนทราบว่ามีการพัฒนาระบบ Cloud เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งหลังจากที่ Huawei ได้เข้ามาจัดการนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ จึงแสดงให้เห็นว่าสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้

sipa-technology-meetup-2016-2-2

ในช่วงที่สอง ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ได้บรรยายเรื่อง Cloud Security Issues and Adoption Guideline for Thai Government Agencies โดยเน้นในเรื่องของการที่นำระบบ Cloud มาใช้ในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนนั้น จะต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์ workload ขององค์กรว่ามีความเหมาะสมในการใช้งาน Cloud มากน้อยเพียงใด เช่น แอพพลิเคชันที่ใช้งานอยู่มีความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากระบบเดิมไปยังระบบ Cloud รวมถึงความพร้อมของ Infrastructure และพนักงานด้านไอที และยังต้องคำนึงถึงงบประมาณในการใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งในการที่ประเทศไทยจะใช้งานระบบ cloud นั้นยังมีปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์หลายปัจจัย เช่น การใช้งานแอพพลิเคชัน การแบ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเปิดเผยได้ การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ระบบที่มีลักษณะเป็นระบบปิดที่ใช้เฉพาะในองค์กร เป็นต้น โดยจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมขององค์กรที่จะใช้งานระบบ cloud ด้วยการทำ Workload forecastเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ซึ่งภัยคุกคามของระบบ cloud ที่สำคัญคือ Data Breaches และ Data Loss ส่วนในการแก้ปัญหานั้นจะทำ Data Encryption และ Data Masking ในกระบวนการ Data Life Cycle นั้นจะต้องมีขั้นตอนในการทำลายข้อมูลที่มีความสำคัญกับองค์กร จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซากโดยไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ และจะต้องมีการเพิ่ม firewall เพื่อป้องกันบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในระบบ

คุณอนุชิต ชโลธร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวสรุปโดยแนะนำการที่จะผลักดันองค์กรก้าวเข้าสู่ระบบ cloud นั้นจะต้องทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำ workload analysis เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการระบบ cloud เข้ามาใช้งานในองค์กร ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องภายในองค์กร และต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนระบบ เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน SIPA Technology Meetup ในครั้งต่อ ๆ ไป


About TechTalkThai_PR

Check Also

Google ประกาศยุติบริการ IoT Core Service ให้เวลาลูกค้าย้ายออกภายใน 1 ปี

Google ประกาศยุติบริการ IoT Core Service ให้เวลาลูกค้าย้ายออกภายใน 1 ปี

Cloudera เปิดตัว CDP One บริการ Cloud Data Lakehouse

Cloudera ประกาศเปิดตัว Cloudera Data Platform (CDP) One บริการ All-in-one Data Lakehouse Software as a Service …