Microsoft เปิดตัว Azure Orbital ตอบโจทย์ศูนย์ข้อมูลจากดาวเทียม

Microsoft ได้ขยาย Azure ให้เป็นศูนย์ประสานการเชื่อมต่อ เก็บและประมวลข้อมูลที่ได้จากบริการดาวเทียม

credit : azure

Microsoft ชี้ว่าเราได้ประโยชน์จากข้อมูลจากระบบดาวเทียมมากมาย ในการสำรวจโลกของเรา ทั้งเรื่องโลกร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและอื่นๆ อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ได้มาจำเป็นต้องซิงค์โครไนซ์เพื่อดาวน์โหลดกลับมายังสถานีภาคพื้นต่างๆ ทั้งนี้เอง Azure เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างดาวเทียมและสถานีภาคพื้นทั่วโลกได้ ด้วยเหตุนี้เอง Microsoft จึงเปิดตัวบริการ Azure Orbital ในการทำหน้าที่นี้

Microsoft เองมีพันธมิตรอย่าง Amergint, Kratos, KSAT, Viasat แบะ US Electrodynamics INC เข้ามาเป็นพันธมิตรในการสร้าง Ecosystem นี้แล้ว โดย Azure Orbital จะเปิดให้ส่วนของดาวเทียมตั้งเวลาสำหรับเชื่อมต่อจากยานอวกาศเพื่อถ่ายโออนข้อมูลมายัง virtual network ใน Azure ซึ่งเป็นเครือข่ายที่แยกออกมาทำงานี้โดยเฉพาะและมีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ในส่วนภาครับข้อมูลจะมีการเปิดให้ Microsoft และสถานีปฏิบัติการภาคพื้นในย่านความถี่ X, S และ UHF สามารถแชร์เสารับแรงสูงได้ รวมถึงยังสามารถส่งต่อผ่านเครือข่ายระดับสากลกับเครือข่ายสถานีภาคพื้นที่เป็นพันธมิตรได้

และไม่ว่าจะเลือกสถานีภาคพื้นไหนจาก Azure เองหรือเครือข่ายพันธมิตรสัญญาณจากตัวรับสู่คลาวด์ก็สามารถส่งผ่านโดยใช้รูปแบบของ VRT Format และทำการถอดรหัสสัญญาณ (demodulate) ด้วย Modem หรือ Cloud Modem ที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้

โดยสรุปคือ Microsoft ยกระดับให้ Azure เป็นฐานการถ่ายข้อมูลระหว่างดาวเทียมโคจรกับสถานีภาคพื้นได้ และ Azure เองยังมีบริการต่อยอดด้านข้อมูลอีกมากมายทั้ง AI, Analytics, Data Processing และอื่นๆ ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรที่อยู่ใน Field นี้ เพื่อวางตัวเป็นศูนย์กลางข้อมูลในลักษณะนี้ต่อไป

ที่มา : https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-azure-orbital-process-satellite-data-at-cloudscale/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video Webinar] Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Webinar เรื่อง “Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation” …

[Video Webinar] Detecting Ransomware with Veeam by CSL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย CSL Webinar เรื่อง “Detecting Ransomware with Veeam” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลจาก Ransomware และการปรับปรุงแผน Business Continuity ให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ …