CDIC 2023

IMC Institute เปิดอบรม 4 หลักสูตรด้าน Data Governance, DeFi & Blockchain และ Web 3.0 เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้

IMC institute เปิดอบรม 4 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการด้าน IT รวมไปถึง Developer ได้แก่ Data Governance for Management, Data Governance using Cloud Service, DeFi & Blockchain Smart Contract Ninja: From Zero to Hero และ Web 3.0 in Action ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่จำกัดความรู้ สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรและวันอบรมได้ที่นี่

หลักสูตร: Data Governance for Management

ปัจจุบันการทำ Data Governance มีความสำคัญมากกับทุกองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือกล่าวได้ว่า ถ้ามี Data Management ต้องมี Data Governance ด้วย เพื่อให้ Stakeholders ทุกคนเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูล

หลักสูตรนี้ประกอบเป็นการบรรยายที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื้อหาหลักประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในแบบดั้งเดิมจนถึงยุค Big Data Era กรอบแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับ Templates สำหรับการจัดทำนโยบาย (Policy) และแนวปฏิบัติ (Guideline) เป็นเสมือนสารตั้งต้นที่ให้ผู้เรียนได้กลับนำไปใช้พัฒนางานด้าน Data Governance ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ไม่ยาก ถูกต้อง และยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เรียนได้รับทราบและเข้าใจ Data Governance Framework ที่หลากหลาย
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนานโยบาย (Policy) และแนวปฏิบัติ (Guidelines) ที่เหมาะสมกับองค์กร
  • ผู้เรียนทราบแนวทางการยกระดับคุณภาพข้อมูล (Data Quality) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)

รายละเอียด: https://docs.google.com/document/d/1jkTamc2PNU7wfntGsi6XMUth9iSVm9JsS1kx3Frxg8Y/edit

หลักสูตร: Data Governance using Cloud Services

Data Governance เป็น Next-Generation of Data Management ที่มีความสำคัญมากกับทุกองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยมุ่งยกระดับด้านคุณภาพข้อมูลและการใช้งานข้อ มูล โดยปลอดภาระทางกฎหมาย ซึ่งจะพาก้าวสู่ Data-Driven Organization

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติ ในส่วนภาคการบรรยายหลักประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในแบบดั้งเดิมจนถึงยุค Big Data Era กรอบแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการข้อมูล และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Governance ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับ Templates สำหรับการจัดทำนโยบาย (Policy) และการจัดชั้นความลับข้อมูล (Data Classification) เป็นเสมือนสารตั้งต้นที่ให้ผู้เรียนได้กลับนำไปใช้พัฒนางานด้าน Data Governance ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ไม่ยาก ถูกต้อง และยั่งยืนต่อไป

สำหรับในภาคปฏิบัติเป็นการใช้ Data Catalog ซึ่งเป็นบริการใน Public Cloud (Google Cloud) ที่สามารถนำมาทำ Metadata tagging และ Data Lineage ซึ่งสามารถ Logging การเข้าใช้งานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลใน Storage ให้โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เรียนได้รับทราบและเข้าใจ Data Governance Framework
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Governance
  • ผู้เรียนทราบแนวทางการยกระดับคุณภาพข้อมูล (Data Quality) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)
  • ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับทำ Metadata Tagging และ Data Lineage ที่เป็นส่วนสำคัญของ Data Governance
  • ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ Cloud Service สำหรับบริหารจัดการ Big Data บน Cloud เช่น BigQuery, Google Cloud Storage เป็นต้น

รายละเอียด: https://docs.google.com/document/d/1kkEYGtH9qjfErgTARMr7-ISwwZDI7orCAuxWXUNnyXI/edit

หลักสูตร: DeFi and Blockchain Smart Contract Ninja : From Zero to Hero

Disruption เป็นคำได้ยินบ่อยมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทุกวงการตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานต่างตึงเครียดจากโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว Blockchain เป็นหนึ่งใน Technology สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงวงการต่าง ๆ ในฐานะของ Internet of Value

ซึ่งแน่นอนว่า Blockchain ก็ไม่ได้ต่างจาก Technology อื่น ๆ ในแง่ว่ามันมีประโยชน์ และมีโทษในตัว ใน Course นี้เราจะอธิบายถึงภาพรวมและ Concept ของ Blockchain โดยเน้นที่การนำไปใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการการเงิน ที่เรียกว่า DeFi โดยลงรายละเอียดในการทำ Smart Contract ที่สามารถนำไปใช้ได้ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น GameFi, NFT, Flash Loan เพื่อรู้ว่าจะสามารถสร้างกำไรได้อย่างไร สามารถออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโลก DeFi ได้อย่างไร และเรียนรู้จุดอ่อนต่าง ๆ ของการทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อรู้เท่าทันไม่ให้เสียผลประโยชน์ในโลกการเงินยุคหน้า

รายละเอียด: https://imcinstitute.com/a-new-web/defi-zero-to-hero/page-defi-zero-to-hero.html

หลักสูตร: Web 3.0 in Action

เรียนรู้แนวคิดของ Web 3.0 และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเป็นเทรนด์เปลี่ยนโลก รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้ง AI, Decentralize App, Blockchain, Edge Computing และอื่นๆ และฟังประสบการณ์นักพัฒนา DApp, Tokenomic, NFT, Defi, Multiverse, GameFi ทั้งในแง่ธุรกิจและการสร้างทีมพัฒนา

Web 3.0 เป็นเทรนด์ที่ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นเทรนด์เปลี่ยนโลกในอันดับต้นๆ จากหลากหลายแหล่ง แต่ยังคงเป็นแนวคิดที่ขาดคำอธิบายที่ชัดเจน ทำให้หลายคนแปลความหมายไปหลากหลาย และเข้าใจผิดกันจำนวนมาก ขณะเดียวกันที่ Tim Berners Lee ผู้คิดค้น World Wide Web กลับยังเชื่อมั่นว่า Web 3.0 จะเป็นการคืนอำนาจเหนือข้อมูล (Data Sovereignty) ให้กับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งโลก

หลักสูตร Web 3.0 in Action จะเป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิด Web 3.0 นี้อย่างจริงจัง ทั้งในแง่ของทฤษฎีเรื่อง decentralization ที่จะคืนความเป็นเจ้าของข้อมูลให้กับ user และการนำมาใช้งานจริงทางธุรกิจ ในภาคส่วนต่างๆ และศึกษาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง ทั้ง AI, Blockchain, และ Edge Computing
และร่วมรับฟังจากทีมพัฒนาถึง 2 ทีม ทั้งในแง่ของธุรกิจ ที่เกิดการนำไปใช้งานจริงเพื่อสร้างโปรเจคแล้วในประเทศไทย และในแง่ของการสร้างทีมพัฒนา ว่าจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้าง และมีบทเรียนเช่นไรจากประสบการณ์จริงที่ผ่านมา

รายละเอียด: https://docs.google.com/document/d/1-FWfhTWdA5iENfoCNxk16UFR4fNqYyzjrDT6vOEPWwY/edit


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …