Terranova

ฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ลดความเสี่ยงข้อมูลธุรกิจรั่วไหลจากภัยคุกคาม ด้วยระบบ E-Learning สำหรับ Security Awareness จาก Terranova โดย nForce Secure

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกวัน ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบก็กลายมาเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ธุรกิจต้องรับมือให้ได้ การเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานและผู้บริหารรู้เท่าทันและสามารถรับมือกับภัยเหล่านี้และไม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในรูปแบบ Phishing หรือการเรียกค่าไถ่ด้วน Ransomware ไปจนถึงการโจมตีรูปแบบอื่นๆ จึงกลายเป็นอีกกิจกรรมที่จำเป็นจากทั้งในมุมของฝ่าย IT Security และ Human Resource (HR)

Read More »