Azure ประกาศเปิดทดลอง Geo Zone Redundant Storage

Azure ได้ประกาศเปิดทดลองใช้งาน Geo Zone Redundant Storage เพื่อตอบโจทย์อีกระดับของการปกป้องข้อมูลและ Availability

credit : azure.microsoft.com

อธิบายแบบรวบรัดว่า Azure Geography คือกลุ่มของ Azure Region และในแต่ละ Region ประกอบด้วยอย่างน้อย 3 Availability Zone (โดย Physical เราอาจจะมองเป็น 3 ดาต้าเซ็นเตอร์ก็ได้)

หัวใจสำคัญของ Geo Zone Redundant Storage มีกระบวนการดังนี้

  • มีการเขียนข้อมูลแบบ Synchronous 3 ชุดไปยัง Availability Zone หลายแห่งเพื่อป้องกันความเสียหายระดับ Zone
  • มีการ Replicate ข้อมูลแบบ Asynchronous ไปยังหนึ่งโซน Region อื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่ม Geo เดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้งานจะสามารถเขียนและอ่านข้อมูลหากเกิดความเสียหายระดับ Availability Zone รวมถึงยังสามารถอ่านข้อมูลได้อยู่หากเกิดความเสียหายระดับ Region โดยสำหรับผู้สนใจจะต้องทราบเรื่องรายละเอียดทางเลือกต่างๆ ในการใช้บริการ Redundant ได้ตามตารางด้านบน

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งาน Read Access Geo Zone Redundant Storage จะต้องใช้บัญชีแบบ General Propose v2 ด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอัปเดต Redundant Storage Account ของเก่าไปสู่ Read Access Geo Zone Redundant Storage ได้ดังนี้

  • รองรับการย้ายจาก locally redundant storage, geo-redundant storage, read-access geo-redundant storage หรือ zone-redundant storage
  • ผู้ใช้งาน zone-redundant storage ที่ต้องการอัปเดตขึ้นสามารถใช้ CLI, Azure PowerShell, Azure portal, Azure Resource Manager และ the Azure Storage Management SDK เพื่อแก้ไขได้
  • สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ใช่ zone-redundant storage สามารถอัปเกรตได้ด้วยการ manual copy หรือย้ายข้อมูลจาก Account เดิม หรือทำ Live Migration ไปยังบัญชี Read Access Geo Zone Redundant Storage 

ตอนนี้บริการดังกล่าวยังเปิดเริ่มต้นเฉพาะ US East เท่านั้น สามารถติดตาม Region ใหม่ๆ ในอนาคตได้ที่นี่

ที่มา :  https://azure.microsoft.com/en-us/blog/geo-zone-redundant-storage-in-azure-now-in-preview/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …