Tag Archives: sophos intercept x with edr

5 เหตุผล ทำไมองค์กรจำเป็นต้องมี EDR

Endpoint Detection and Response (EDR) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมความสามารถด้านการตรวจจับ การเก็บหลักฐาน และการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ให้แก่ระบบ Endpoint Security อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังคงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง EDR และการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ดูแลระบบเดิม

Read More »