Tag Archives: samsung knox suite

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, การเกษตร ไปจนถึงการใช้งานในองค์กรรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ดี โจทย์ที่ทุกธุรกิจองค์กรจะต้องเผชิญในการใช้ Smartphone หรือ Tablet ในธุรกิจนั้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการอุปกรณ์เหล่านี้ให้สามารถใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีความมั่นคงปลอดภัย, ช่วยผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาให้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมถึงการติดตามการใช้งานในแง่มุมต่างๆ ของอุปกรณ์เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการบริหารจัดการหรือลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ โซลูชันอย่าง Mobile Device Management (MDM) หรือ Enterprise Mobility Management (EMM) นั้นถึงแม้จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่หลายองค์กรเริ่มพบแล้วว่าโซลูชันเหล่านี้อาจไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ดีนัก อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง Samsung ในฐานะของผู้นำโซลูชันระบบ Smartphone และ Tablet สำหรับธุรกิจองค์กร จึงได้ก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอ Samsung Knox Suite โซลูชันที่ผสมผสานการบริหารจัดการอุปกรณ์เหล่านี้อย่างครบถ้วนทุกรูปแบบ และรองรับการจัดการได้ลึกถึงระดับ Hardware เพื่อให้การใช้งาน Smartphone และ Tablet สำหรับธุรกิจนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกและง่ายดายที่สุด ในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด …

Read More »