Tag Archives: moonwalk

ใช้งาน IBM FlashSystem อย่างคุ้มค่าด้วยโซลูชัน Moonwalk พร้อมบริการ MA ครบวงจรกับ SDC

ธุรกิจองค์กรที่มีแผนลงทุนใช้งานระบบ Enterprise Storage นั้นอาจมีความกังวลถึงความคุ้มค่าในระยะยาว เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงแล้ว ระบบเองก็ยังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่องหลายปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเองก็อาจสูงอย่างไม่น่าเชื่อ

Read More »