เริ่มต้นทำ Digital Transformation ค้นหาคุณค่าจากข้อมูลของธุรกิจที่มีในแบบ Subscription ครบวงจร ด้วยบริการ eSparkle จาก eCloudValley

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจองค์กรไทยจำนวนมากได้เริ่มตื่นตัวเรื่องของการนำข้อมูลมาสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจกันมากขึ้น และกลายเป็นหนึ่งในโครงการด้าน Digital Transformation ที่เกิดขึ้นกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกโครงการลักษณะนี้ที่จะประสบความสำเร็จ และธุรกิจองค์กรหลายแห่งเองก็เลือกที่จะไปทำ Digital Transformation ในด้านอื่นๆ เช่นการทำ Digitization หรือ Automation แทนเรื่อง Data หรือ AI/ML เพราะธุรกิจนั้นยังขาดความพร้อมในหลายด้านที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มโครงการด้าน Data อย่างจริงจัง

eCloudValley ในฐานะผู้ให้บริการ Managed Services และ Consulting ด้าน Cloud และ Data ชั้นนำระดับโลก ได้เล็งเห็นว่าปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น และได้ทำการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการเข้าไปช่วยธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกในการเริ่มต้นโครงการด้าน Data จนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย จนนำมาพัฒนาเป็นบริการ eSparkle ซึ่งถือเป็นบริการ Data & AI/ML Consulting Services ที่คิดค่าใช้จ่ายแบบ Subscription และมีผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถเริ่มต้นลงทุน

ทำไมโครงการด้าน Data หรือ AI/ML ของธุรกิจองค์กรหลายแห่งจึงไม่ประสบความสำเร็จ?

ในมุมของ eCloudValley ที่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมภายในโครงการด้าน Digital Transformation ของธุรกิจองค์กรระดับโลกมากมาย ได้เห็นสาเหตุอันหลากหลายที่โครงการทำ Digital Transformation ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Data และ AI/ML จากประสบการณ์ที่มีมากกว่า 100 โครงการด้วยกันหลายประการ ดังเช่น

1.) ผู้บริหารยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของโครงการได้

เนื่องจาก Data และ AI/ML นั้นถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสำหรับหลายธุรกิจองค์กรไทย การที่ผู้บริหารซึ่งไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมีประสบการณ์ด้าน Data และ AI/ML มาก่อนไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนนั้นจึงเป็นกรณีที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ดังนั้นในช่วงแรกเริ่ม หลายธุรกิจองค์กรจึงใช้เวลาค่อนข้างนานในการศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของโครงการในลักษณะนี้ ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นถึงแม้จะมีการริเริ่มด้าน Data หรือ AI/ML ไปบ้างแล้ว แต่เมื่อผู้บริหารยังกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไม่ได้ โครงการก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

2.) ธุรกิจยังไม่มีความพร้อมในการนำข้อมูลมาใช้งาน

อีกกรณีหนึ่งที่พบเจอได้แพร่หลายนั้นก็คือการที่ถึงแม้ธุรกิจองค์กรต้องการจะริเริ่มนำข้อมูลมาใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ แต่กลับพบว่าระบบ IT หรือ Business Software ที่มีอยู่เดิมนั้นกลับไม่เอื้อต่อการนำข้อมูลออกมาใช้วิเคราะห์ต่อยอด หรือยังต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการผนวกรวมข้อมูลอีกมากมายก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์ได้ ทำให้ถึงแม้จะเป็นความคิดริเริ่มเล็กๆ แต่กลับมี Overhead ในการจัดการข้อมูลที่สูง และทำให้โครงการด้าน Data หรือ AI/ML ยังไม่สามารถเริ่มต้นได้จริง

3.) ธุรกิจยังขาดทรัพยากรและทีมงานในการลองผิดลองถูกกับศาสตร์ใหม่ๆ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ eCloudValley พบเจอไม่แพ้กันก็คือการที่ธุรกิจองค์กรหลายแห่งนั้นยังไม่มีทรัพยากรหรือทีมงานที่มีทักษะสำหรับการริเริ่มโครงการด้าน Data หรือ AI/ML ดีนัก ทั้งด้วยการที่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือเป็นศาสตร์ใหม่ และการแย่งชิงทรัพยากรบุคคลกันอย่างดุเดือนในบรรดาธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นถึงแม้ทางภาคธุรกิจจะมีความต้องการหรือมีโจทย์ที่น่าสนใจแล้ว แต่ในทางภาคเทคโนโลยีนั้นกลับไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้

4.) การลงทุนริเริ่มโครงการลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูง

โครงการด้าน Data หรือ AI/ML นั้นมักมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นที่สูง และเป็นอีกอุปสรรคสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหารในการลงทุน เพราะโดยส่วนมากแล้ว โครงการด้าน Data หรือ AI/ML นั้นมักไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่ตีเป็นมูลค่าได้ชัดเจนมากนัก ในขณะที่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการยิ่งมีความซับซ้อนสูงขึ้นไปอีก

อันที่จริงแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกหลายประการนอกจาก 4 ประเด็นนี้ แต่โดยส่วนมากแล้วสาเหตุ 4 ข้อนี้ก็มักถูกพบเห็นได้ในแทบทุกองค์กรที่ไม่สามารถริเริ่มโครงการ Data และ AI/ML หรือดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ ดังนั้นทาง eCloudValley จึงได้พยายามคิดหาโซลูชั่นให้กับธุรกิจองค์กร เพื่อให้สามารถเริ่มต้นทำโครงการด้าน Data และ AI/ML ให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนของธุรกิจ และสามารถดำเนินโครงการลักษณะนี้ได้สำเร็จลุล่วง ให้เกิดเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ ในอนาคตได้

eSparkle: บริการ Subscription-based จาก eCloudValley ในการเป็นที่ปรึกษาครบวงจร เพื่อช่วยให้โครงการด้าน Data และ AI/ML ของธุรกิจเริ่มต้นและส่งผลลัพธ์ต่อธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุด

แนวทางที่ eCloudValley มองว่าจะทำให้ธุรกิจองค์กรกล้าเริ่มต้นกับโครงการด้าน Data และ AI/ML นั้นก็คือบริการครบวงจรที่ธุรกิจองค์กรจะประเมินค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน และมีการรับประกันถึงผลลัพธ์ในการดำเนินงาน โดยที่ธุรกิจองค์กรนั้นไม่ต้องลงทุนปริมาณมากตั้งแต่เริ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็ได้ถูกนำมารวมกันและเกิดเป็นบริการ eSparkle ขึ้น

บริการ eSparkle นี้จะเป็นบริการแบบ Subscription-based ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ชัดเจนสำหรับภาคธุรกิจ โดยมีการให้บริการดังต่อไปนี้แก่ภาคธุรกิจ

  • ให้คำปรึกษาด้านโครงการ Data และ AI/ML ในเชิงธุรกิจแก่เหล่าผู้บริหาร เพื่อให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนได้
  • ให้บริการในการตรวจสอบข้อมูลที่ธุรกิจองค์กรมีอยู่ เพื่อนำมาประเมินว่าจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างไรบ้าง
  • ให้บริการริเริ่มโครงการด้าน Data และ AI/ML เริ่มต้นสำหรับภาคธุรกิจที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเริ่มเห็นถึงความเป็นไปได้และผลลัพธ์จากการนำข้อมูลทางธุรกิจมาใช้ต่อยอด
  • ให้บริการจัดทำ Workshop ทางด้าน Data และ AI/ML ทั้งสำหรับฝ่ายธุรกิจและฝ่าย IT เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงเทคโนโลยี
  • ให้บริการในการออกแบบและพัฒนา Data Analytics หรือ AI/ML เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานต่อยอดได้
  • ให้บริการในการพัฒนา Big Data Analysis และ Visual Dashboard
  • ให้บริการในการวางระบบ Data Warehouse และ Data Lake บน AWS
  • ให้บริการในการย้ายระบบข้อมูลที่มีอยู่เดิมสู่ระบบ Data Warehouse บน AWS
  • มีทีมงานที่ครบถ้วนทั้ง Data Architect, Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, ML Engineer และ AI Expert ให้บริการด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครบถ้วนทุกแง่มุม

บริการทั้งหมดนี้จะดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ eSparkle ทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมกัน และมี Response Time รวมถึงตารางการนัดหมายทำงานร่วมกันที่ชัดเจน เรียกได้ว่าทีมงานของ eCloudValley จะเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้กับทีมงานของธุรกิจองค์กรในการดำเนินโครงการเหล่านี้ให้เริ่มต้นและต่อยอดได้นั่นเอง

ทั้งนี้ในค่าบริการ Subscription ของ eSparkle จะไม่ได้รวมถึงค่าใช้บริการจาก AWS ที่จำเป็นในโครงการ ซึ่งทาง eCloudValley เองก็พร้อมให้บริการในส่วนของ AWS อย่างครบวงจรด้วยเช่นกัน

สำหรับตัวอย่างความสำเร็จบางส่วนของโครงการด้าน Data และ AI/ML ในระดับโลกที่ผ่านมาของ eCloudValley มีดังนี้

ธุรกิจค้าปลีกด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ: พัฒนาระบบ Sales Forecast ด้วยการใช้ Machine Learning, Data Mining และ Simulation ในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีปริมาณมหาศาล, มีความซับซ้อนสูง, มีวันหมดอายุ และมีกำหนดการการผลิตที่ใช้เวลานาน ทำให้สามารถทำนายยอดขายได้แม่นยำถึง 80% และสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้แม่นยำถึง 80% ในขณะที่ใช้เวลาดำเนินโครงการน้อยลง 60%
ธุรกิจขนส่งระดับนานาชาติ: พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ นำข้อมูลมาสร้างเป็นระบบ Business Intelligence
ธุรกิจสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายหนึ่ง: พัฒนาระบบ Smart Prediction เพื่อทำนายช่วงราคาและต้นทุนของผ้าแต่ละชนิดจากการใช้ Data Lake, ETL และ Feature Extraction เพื่อให้โรงงานสามารถตัดสินใจควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ธุรกิจผู้พัฒนาอุปกรณ์ IT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายหนึ่ง: พัฒนาระบบ Personalized Recommendation Engine ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลภายในธุรกิจ, ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลลูกค้า, สินค้าที่ลูกค้าสนใจ และธุรกรรมที่เคยเกิดขึ้น เพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงใจลูกค้า และจัดทำ Precision Marketing ออกโปรโมชันให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
ธุรกิจการบิน: พัฒนาระบบ Data Lake Management System เพื่อผนวกรวมข้อมูลจาก Application จำนวนมหาศาลของกว่า 15 Business Unit เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วว่าเดิมถึง 80% และสามารถทำการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Real-Time
ธุรกิจการเงิน: ออกแบบระบบ Data Lake และ Analytics บน AWS เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที และสามารถเข้าถึงหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามความต้องการของนักวิเคราะห์แต่ละคน

จะเห็นได้ว่าโครงการด้าน Data และ AI/ML เองก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทีมงานของ eCloudValley ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมตอบโจทย์กับธุรกิจที่สุดให้กับคุณในบริการ eSparkle แล้ววันนี้

สนใจติดต่อทีมงาน eCloudvalley ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน eSparkle, AWS หรือต้องการใช้บริการจาก eCloudvalley สามารถติดต่อทีมงาน eCloudvalley ได้ทันทีที่

Address: 1788 สิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310

Tel: +66 98-442-3915

E-mail: ratirat.c@ecloudvalley.com

FB: eCloudvalley Thailand


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ 9 เครื่องมือสำหรับงาน AI Governance

ประเด็นด้านการใช้งาน AI เริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้น จากชื่อเสียงและความเก่งกาจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ AI อาจล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คนร้ายสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรในปัจจุบันที่ต้องการสร้างโปรเจ็คด้าน AI จึงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นด้วยโจทย์ที่ว่า ท่านจะสร้าง …

Data warehouse คืออะไร?

การทำงานใดที่มีข้อมูลเกิดขึ้นและต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การทำงานนั้นย่อมมีระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล (database) ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ต่อมาหากต้องการมองภาพรวมของส่วนธุรกิจ องค์กรก็ต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือสกัดคุณค่าบางอย่างออกมา โดย Data Warehouse คือกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ คำถามคือแล้ว Data Warehouse คืออะไรกันแน่?