Commvault Activate บริหารจัดการข้อมูลง่ายๆ บน Single Platform

Efficiencies Data Privacy with Commvault เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรของคุณ ด้วย Commvault Activate

How is Data Challenges today?

ในโลกของธุรกิจยุคดิจิตอล ทุกองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “ข้อมูล (Data)” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ รวมถึงการทำ Data Analytics and AI โดยขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก นั่นคือการรวบรวมข้อมูล (Data Consolidation) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลาย และอยู่บนหลายแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ข้อมูลมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล (Data fragmentation and sprawl) โดยมากกว่า 50% ของข้อมูลเหล่านั้น ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือที่เราเรียกว่า ROT Data ทำให้ต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูล และการถูกละเมิดข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล (Personally identifiable information : PII) จากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะนำมาจัดการปัญหาดังกล่าว และตอบโจทย์เรื่องการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What is Commvault Activate?

Commvault Activate : Software ด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personally identifiable information : PII) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Regulation: PDPA) ที่ทำงานบน Single Platform ผ่านหน้าเว็บ Management (HTML5) เรียกว่า Command Center สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data Source ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น File Server, Object Storage, MS Exchange, SharePoint Online, End point เป็นต้น รวมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard และสามารถ Export report ได้ ซึ่ง Commvault Activate มี 3 Modules ดังนี้

1. Commvault File Storage Optimization (FO)

มี Dashboard Report ที่สามารถมองเห็นสถิติของข้อมูล เช่น การกระจายตัวของข้อมูล, อายุไฟล์, เจ้าของไฟล์, ประเภทของไฟล์ และไฟล์ที่ซ้ำกันได้ สามารถดูสถิติการเข้าถึงไฟล์ของแต่ละ Users ที่เข้าไป Accessed, Modified หรือ Deleted ข้อมูลด้วย feature File Monitoring Information สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยการ Delete, Move และ Archive เช่น การลบไฟล์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ หรือ การย้ายข้อมูลที่มีความสำคัญไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เป็นต้น โดยสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการ Review และ Approve ก่อนได้โดยผ่านทางอีเมลล์ และตรวจสอบจัดการ (Add/Move/Change) สิทธิ์ Permission การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ Users

2. Commvault Data Governance (DG)

สามารถกำหนดประเภทข้อมูล Sensitive Data และจัดระดับความเสี่ยงสำหรับเฉพาะองค์กรของคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล Sensitive Data หรือข้อมูลส่วนบุคคล (PII) โดยระบุประเภทข้อมูล, จัดแยกเอกสารที่เป็นประเภทเดียวกันได้ด้วย ML (Machine Learning) และแสดงผลในรูปแบบ Dashboard Report ได้ สามารถสร้าง SAR (Subject Access Request) และมี workflow ในการจัดการคำขอการใช้ข้อมูล (export) หรือขอลบ (delete) ข้อมูลส่วนบุคคล (PII) สำหรับนำมาปรับใช้กับ PDPA ได้

3. Commvault eDiscovery & Compliance (DC)

Software สำหรับจัดการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronically Stored Information – ESI) ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายได้ (Compliance) เจ้าหน้าที่ Compliance สามารถใช้ฟังก์ชั่น Case Manager สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือต้องการตรวจสอบจาก Exchange mailboxes, file servers หรือ laptops ได้ โดยสามารถค้นหา/รวบรวมข้อมูลในเชิงลึกด้วยฟังก์ชั่น Advanced search และให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจทานเพื่อการวิเคราะห์, คัดแยก และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

ด้วยความสามารถจากเทคโนโลยีของ Commvault นอกจากเป็นศูนย์กลางในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery Solution) แล้ว ยังมี Commvault Activate ที่เป็นตัวช่วยบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Commvault Backup หรือใช้งานแบบเอกเทศ (Standalone Module) ได้

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 # 7151, 7156

email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนโดย : คุณอังษณา ชลศักดิ์พิพัฒน์

System Engineer Specialist

Computer Union Co.,Ltd


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แกร็บเตรียมให้บริการข้อมูลแผนที่จาก GrabMaps สำหรับลูกค้า AWS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Guest Post]

Grab พร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ ระบบค้นหาและการกำหนดเส้นทางครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน Amazon Location Service

ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จากเร้ดแฮท [Guest Post]

เผยว่า ความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ในเวลาที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง