Tag Archives: farmbook

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »