Tag Archives: cybersec 2019

[CYBERSEC 2019] Fortinet แนะวิธีนำ OODA Loop มาปรับใช้ใน Cybersecurity

ภายใน CYBERSEC 2019 Presented by iThome ที่กำลังจัดขึ้น ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันในขณะนี้ Fortinet ได้ออกมาเปิดเผยถึงวิธีการนำ OODA Loop มาปรับใช้กับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งแบบ Knowns และ Unknows ในปัจจุบัน ชี้ Broad, Integrated และ Automated Technologies คือหัวใจสำคัญของ Cybersecurity

Read More »

[CYBERSEC 2019] 5 คุณสมบัติสำคัญสำหรับสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยยุคใหม่

ภายใน CYBERSEC 2019 Presented by iThome ที่กำลังจัดขึ้น ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันในขณะนี้ Cisco ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยยุคใหม่ ที่ซึ่ง Workload ถูกกระจายออกไปทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และระบบ Cloud รวมไปถึงอัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุด

Read More »

[CYBERSEC 2019] Trend Micro ชี้ OT ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีไซเบอร์มากขึ้น เพราะ “ง่าย”

Ziv, Sr. Director of Cyber Safety Solutions of Core Technology ของ Trend Micro ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ระบบ ICS, SCADA และ Operational Technology ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์มากขึ้น เนื่องจากสามารถหาข้อมูลช่องโหว่ เครื่องมือที่ใช้ และเป้าหมายที่ต้องการโจมตีได้ง่าย ภายในงาน CYBERSEC 2019 Presented by iThome ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

Read More »

[CYBERSEC 2019] สรุป 6 ประเด็นด้าน Cybersecurity ล่าสุดโดย Bruce Schneier

ภายใน CYBERSEC 2019 Presented by iThome ที่กำลังจัดขึ้น ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวันในขณะนี้ Bruce Schneier, CTO จาก IBM Resilient และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptography และ Privacy ได้ออกมาบรรยายถึงปัญหาและความท้าทายด้าน Cybersecurity ในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์และผู้ใช้เชื่อมต่อหากันหมด ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้

Read More »