Tag Archives: resource revolution

RESOURCE REVOLUTION ธุรกิจพลิกอนาคต: หนังสือดีที่วิศวกร, นักธุรกิจ และคน IT ทุกคนควรอ่าน

Resource Revolution อัปเดตทุกเทรนด์เทคโนโลยีพลิกโลกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อ่านง่าย เข้าใจง่าย และได้มุมมองครบทั้งด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

Read More »