Breaking News

Tag Archives: pcie 4.0

มาตรฐาน PCIe 4.0 ใกล้ออกแล้ว เร็วกว่าเดิม 2 เท่า และ PCIe 5.0 ก็จะเร็วขึ้นไปอีก 2 เท่า

The Tech Report ได้รับข่าวสารจากทาง PCI-SIG ผู้ร่างมาตรฐาน PCIe ถึงการมาของมาตรฐาน PCIe 4.0 ที่จะเร็วกว่า PCIe 3.x ที่ใช้งานกันในปัจจุบันอยู่ถึง 2 เท่า

Read More »