Tag Archives: วิเคราะห์ log

SIEM and Beyond – ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี SIEM และการต่อยอดที่เหนือกว่า SIEM อีกระดับ

SIEM คืออะไร? การรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ถือเป็นอีกหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่จะละเลยไปไม่ได้แล้วในทุกวันนี้ ด้วยความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจที่นับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และการโจมตีระบบเครือข่ายที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้น ก็ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องหันมาลงทุนทางด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มีมูลค่านับไม่ได้ถูกทำลายหรือถูกขโมยไป รวมถึงไม่ให้เกิด Downtime ขึ้นในระบบเครือข่าย อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อธุรกิจอย่างมหาศาล

Read More »