Breaking News

[PR] ETDA เดินหน้าพัฒนามือโปรด้าน Cybersecurity ในหน่วยงานภาครัฐ

เริ่มต้นด้วยหลักสูตร iSEC ผ่านความร่วมมือกับ TISA เพื่อประเมินความพร้อม ก่อนอบรมหลักสูตรถัดไปที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานระดับสากล ก่อนเป็นตัวจริงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด “โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ”เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ ETDA เป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Soft Infrastructure)

03-etda 04-etda

 

ที่ผ่านมา ETDA ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศภายใต้บริบทด้านกฎหมาย ด้านมาตรฐาน และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ตลอดจนส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ผ่านการดำเนินงานด้วยแผนเชิงรุก เพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยเร็วและอย่างยั่งยืน โดย “โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ” เป็นอีกภารกิจสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลระบบสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับการดำเนินโครงการนี้ จะจัดให้มีการอบรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่สำคัญ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับสูง การสนับสนุนในการสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากล และได้ร่วมทำงานกับทีมไทยเซิร์ต ภายใต้ ETDA ในการจัดการภัยคุกคามออนไลน์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้อบรมจะได้รับการฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิธีการจัดการภัยคุกคามในสถานการณ์จริง

02-etda 01-etda

 

โครงการนี้ เริ่มต้นด้วยหลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย (iSEC)” ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง ETDA และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA – Thailand Information Security Association) โดยได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 ครอบคลุมความรู้เบื้องต้นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเทคนิคและบริหาร เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่าย การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย การจัดทำแผนรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน (Business Continuity Plan) หลังจากอบรม ผู้รับการอบรมสามารถเลือกสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร (iSEC-M) หรือด้านเทคนิค (iSEC-T) ในช่วงบ่ายของวันสุดท้าย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 65 คน โดยผู้ที่สอบผ่านการเกณฑ์จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระดับต่อไป ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในระดับสากล อาทิ TERENA, กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (MIC) ประเทศญี่ปุ่น และ SANS

###

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
งาน Brand Building ETDA โทร. 0 2123 1234 อีเมล prteam@etda.or.th
ชณิกา (กุ้ง) 08 3999 0184 / ทศพร (โจ) 08 1406 9399
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จํากัด โทร. 0 2655 6633
สุชลี พงษ์ประเสริฐ 08 7682 6888 / ทนุ รักษาผล 08 5111 0017 / นวรัตน์ ฉัตรดรงค์ 08 5352 3669About TechTalkThai PR 2

Check Also

ขอเชิญร่วมงาน Japan Recommend IT งาน Online Exhibition อัปเดตเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสุดยิ่งใหญ่จากญี่ปุ่น 29 ก.ค. 2020 – 31 ส.ค. 2020

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน Japan Recommend IT Online งาน Online Exhibition ที่รวมทุกเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจองค์กรจากญี่ปุ่นมาให้เลือกสรร เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่คุ้มค่า และมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 - 31 สิงหาคม 2020 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

Extreme Networks Webinar: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud เพิ่มความคล่องตัวในยุค New Normal

Extreme Networks ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วม Extreme Networks Webinar เรื่อง “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud เพิ่มความคล่องตัวในยุค New Normal” พร้อมเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อองค์กรของคุณด้วย Cloud Networking อย่างมั่นคงปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:00 - 15:30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี